Roman Labiak: "KWYRLOK"

Limeryki!

Limeryki - choleryki!

 

Przez świyntego Mikołaja
Bōła w chałpie srogo haja
Wszyscy czekali
Nic niy dostali
Pewnikym, niy bōła na nich raja.
 
*
Na Wilijo na bloku na Rudzie
Bez sztrōmu łostali ludzie
To Truda warzōła
Kurcszlus zrobiōła
Jak teroz ty Trudzie - dali tam pudzie?
 
*
 
W knajpie w świynta jedyn gość
Z karpia, łyknōł srogo łość
Teroz sie dusi
Do lazarytu musi
Już mieli, tego dowiynio sie dość.
 
*
Pewno kuchara na Śląski Rudzie
Godała, że bez szpyrki, żyć niy pudzie
Do mie przijechała
Dobrego jedziynio dostała
Pojakymu u mie siedzi, dziwujōm sie ludzie.
 
*
Jedyn łobdracha ze Halymby
Roz sie wybiōł przodnie zymby
Kuflym wywijoł
Jak sie popijoł
Dugo wsadzoł yno papinka do gymby.
 
*
 
Modo frelka mianym Haźbiytka
Wcinała co dziyń - szklokōw tytka
Cyckała już je rano
Gymba miała umazano
A możno tak wyglōndo – „słodko kobiytka”
 
*
 
Pewiyn gruby kapelōnek
Sie popijoł kożdy dziōnek
Kiej fana mioł
Ciyngym by społ
Pewno Bachus, to jego patrōnek!
 
*
 
Na Halymbie gryfno frela
Chciała dostać kawalera
W doma wysiaduje
Sie niy pokazuje
Możno ktoś wiy, kaj ta sztela?
 
*
 
Na znany „budzie” na Rudzie
Zebrali sie mode ludzie
Fest piyli
 Gupoty robiyli
Kto tyż za nich, do roboty pódzie?
 
*
 
Jedyn chachor z Familoka
Piōł, wyrobioł - bo mioł ptoka
Mało jod
Wartko pod
Sie radowali, w chlywiku łostawiōł świnioka.
 
*
 
W Sylwestra, na balu na sali
Ludziska bydōm „balowali”
Tak sie zowdy dzieje
I szampan sie poleje
Jak tyż bydōm pijani - do dōm jechali?
 
*
 
Coby chopōw chytać wdycki
Chciała baba sroge cycki
Fest je naciōngała
Duge szlałchy dostała
Teroz je knōłtluje na gowie, zamiast mycki
 
*

U jednego grubasa na ślōnski Rudzie
Śleciały galoty i wisiały na udzie
Tryjgry niy strzymały
Baby to widziały
Teroz z gołōm dupōm - dali niy pódzie.

*

Dzisiōj z rana modo frela
Poszła szukać pewno sztela
Wczoraj bōła pijano
Straciōła szlipry tam rano
Pewno uciechy - miała tam wiela.

*

Kiejś w połednie na Halymbie
Jedyn gwizdoł na gołymbie
Te przileciały
Z wiyrchu go "łokidały"
Ciekawe czi poznajōm go po gymbie.
 
*
 
Raduje sie Halymba z jednego atlety
Co dźwigo gewichta i wcino kotlety
Muskle dostanie
Kiej niy ustanie 
Bydzie wyglōndać jak z inkszy planety.
 
Autor: Roman Labiak