Roman Labiak: "KWYRLOK"

Łōnacynie!

 

Łōnacynie! 

 

Baba chopu coś łōnacy
 Łōn, łōnacy sie po glacy
 Sztyry piwa wyłōnacōł
I tym baba podłōnacōł
 
Chciała mu to wyłōnacyć
 Łōn mioł cosik przełōnacyć
Łōnacydło złōnacōne
 Przi kokotku ukryncōne
 
 Łōnacydło złōnacōne?
 Przi kokotku ukryncōne?
 A kiej tego wy niy wiycie
 Wyłōnaca - sie dowiycie.
 
  Autor: Roman Labiak

 -------
 
Załōnacōny!
 
Bez srogigo łōnacynio
Jedyn, poszoł do wiynziynio
Niy łōnacōł, baby w nocy
Tego baba, niy wybocy
 
Baba, kedy sama bōła
Sie z inkszymi łōnacōła
Łōnacōła, sie za piōndze
Wnetki, miała jich tysiōnce
 
Teroz, modnie sie łōnacy
Chop, łōnacy sie po glacy
Za niyskoro na to wpod
Trzamu, sie w wiynziyniu znod
 
Inksi kradli, łōnacyli
A na chopa, to zwalyli.
 
Autor: Roman Labiak