Roman Labiak: "KWYRLOK"

Na śledzia!

Na śledzia!
 
 
Pado baba do Karlika
Jutro, zjymy sie śledzika
A, że jo ło ciebie dbōm
Roztomajte, śledzie mōm
 
Mioł wyndzōny na śniodanie
Do roboty - ślydź we zanie
A kiej prziszoł urobiōny
Z kartoflami, ślydź zaś słōny
 
Zamiast zisty, po łobiedzie
We łojeju, dała śledzie
I rolmopse tyż zrobiōła
I na stole postawiōła
 
Karlikowi, już sie hepie
Baba, juzaś w siōdmym niebie
Loto w kuchni - podśpiywuje
I hekele - mu szykuje
 
A kiej chopu, dać to chciała
Już Karlika, niy widziała
Tyn we knajpie kotlet wcinoł
Srogim piwym go popijoł.
 
Autor: Roman Labiak
-------
 
Ulik.
 
Śledzia, wszyscy dobrze znajōm
Hering abo harynek, tysz godajōm
Nale, fto tysz ło tym wiy
Że sie u nos - „Ulik” jy.
 
Ulik, to jest przeca ślydź
Dzisioj, w doma musi być
Ślōnsko nazwa zapomniano
Tako fajno a niy chciano.
 
Kiej bydziecie zaś fajrować
To musicie go skosztować.
 
Autor: Roman Labiak
------
 
Przepadzitek!
 
Baba fajne śledzie miała
To je chopu dzisiōj dała
A, że ślydź bōł fest zowcity
Chop sie zrobiōł przepadzity
 
Bez gryzynio śledzie łyko
Baba glocy i już rzyko
Bo mu wroz wylazły gały
I sie zrobiōł siny cały
 
Baba, go po plecach wali
Nale chop, niy dycho dali
A, że chopa fest walōła
To mu puca chnet łodbiōła.
 
Babo pamiyntej: ślydź pływać musi
Dej chopu sznaps bo ci sie udusi.
 
Autor: Roman Labiak
 
Jak łostatki to łostatki
Tak padały nasze matki
Babski cōmber sie robiyli
I bez chopōw sie bawiyli

R.L